Základná škola Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice

Informácia o voľnom pracovnom mieste
V zmysle § 11a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov:

Názov a adresa zamestnávateľa:
Základná škola Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice

Kontakt:
0903651419
martinakova@zsfullu.sk

 

Kategória pedagogických zamestnancov: učiteľ/ka

Podkategória: učiteľ/ka pre nižšie sekundárne vzdelávanie (II. stupeň ZŠ)

Kvalifikačné predpoklady:
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo pre 5.- 9. ročník ZŠ, aprobácia anglický jazyk a literatúra.

Podľa Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov.


Zoznam požadovaných dokladov:

Žiadosť o prijatie do zamestnania 
Profesijný životopis 

Motivačný list
Zaslať do 19.7.2019 elektronicky na adresu: vyberovekonanie@zsfullu.sk

Po vyzvaní predložiť ďalšie doklady na osobnom pohovore:

Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní. 
Potvrdenie o zdravotnej a duševnej spôsobilosti. 
Súhlas so spracovaním osobných údajov.

Iné doplňujúce údaje:
Pracovný pomer na dobu určitú na zastupovanie počas materskej dovolenky s možnou perspektívou predĺženia pracovnej zmluvy.

Nástup do zamestnania: 26.8.2019.
Úväzok: 87% (20 vyučovacích hodín)

 

Platové podmienky: 759 € (tarifný plat, 6. platová trieda) – začínajúci/a učiteľ/ka

 

Bližšie informácie o škole:

www.zsfullu.sk

www.facebook.com/zsmaurerka

 

Iné požiadavky:

Profesionalita, zodpovednosť, tvorivosť.

Individuálny, rešpektujúci a láskavý prístup k deťom.

Znalosť práce s počítačom na úrovni pokročilý.

Schopnosť pracovať v tíme.

Skúsenosti s využívaním inovatívnych foriem a metód práce.

 

PaedDr. Katarína Martiňáková,

riaditeľka školy

Základná škola Ľudovíta Fullu

Maurerova 21

040 22  Košice

0903651419

martinakova@zsfullu.sk