Základná škola Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, Košice

V zmysle § 11a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov:

Názov a adresa zamestnávateľa:
Základná škola Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice

Kontakt:
0903651419

Kategória pedagogických zamestnancov:
vychovávateľ/ka

Podkategória:
vychovávateľ/ka v školskom klube detí

Kvalifikačné predpoklady:
Úplné stredné odborné vzdelanie pedagogického smeru
Podľa Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov


Zoznam požadovaných:

Žiadosť o prijatie do zamestnania 
Profesijný životopis 

Súhlas so spracovaním osobných údajov
Zaslať elektronicky na adresu: vyberovekonanie@zsfullu.sk

 

Po vyzvaní predložiť ďalšie doklady na osobnom pohovore:

Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní 
Potvrdenie o zdravotnej a duševnej spôsobilosti 

Iné doplňujúce údaje:
Pracovný pomer na dobu určitú do 31.8.2020 s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú

Nástup do zamestnania: ihneď

 

Platové podmienky: 
678,50 € (5. platová trieda) – začínajúci vychovávateľ

Čiastočný úväzok 70%, alikvotná čiastka z platu

 

Bližšie informácie o škole:

www.zsfullu.sk  

www.facebook.com/zsmaurerka  

 

Iné požiadavky:

Profesionalita, zodpovednosť, tvorivosť

Individuálny, rešpektujúci a láskavý prístup k deťom

Schopnosť pracovať v tíme

Skúsenosti s využívaním inovatívnych foriem a metód práce

PaedDr. Katarína Martiňáková,

riaditeľka školy

Základná škola Ľudovíta Fullu

Maurerova 21, 040 22  Košice