Zámenu Ťahanovského lesa za pozemky pod Wuppertalskou z roku 2017 preveruje na podnet primátora Polačeka prokuratúra

Krajská prokuratúra v Košiciach na podnet primátora mesta Jaroslava Polačeka (nezávislý) prešetruje zákonnosť zámeny nehnuteľností medzi mestom Košice a Rímskokatolíckou cirkvou farnosťou Ťahanovce z roku 2017.

Primátor podal podnet prokuratúre na základe petície občanov mesta a schváleného uznesenie Mestského zastupiteľstva z apríla 2019. Dňa 15. marca bola mestu Košice doručená petícia obyvateľov žijúcich najmä z mestskej časti Košice - Sídlisko KVP proti forme a schváleniu vysporiadania reštitučného nároku Rímskokatolíckej cirkvi na XVII. zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 18. 9. 2017.

V petícii občania vyslovujú absolútny nesúhlas s výstavbou obytných domov na predmetných pozemkoch pod Wuppertálskou ulicou, ku ktorým sa dostal súkromný developer po tom, čo ich odkúpil od Rímskokatolíckej cirkvi. Tá ich získala niekoľko mesiacov predtým po tom, čo si ich vymenila s mestom Košice za svoje pozemky v Ťahanovskom lese.

Nespokojní občania v petícii požiadali mestské zastupiteľstvo, aby zaviazalo vedenia mesta podať podnet na prokuratúru. Mestské zastupiteľstvo na svojom VI. zasadnutí 11. apríla 2019 prerokovalo a zobralo na vedomie predmetnú petíciu a požiadalo primátora, aby zabezpečil podanie podnetu na prokuratúru. Občania zároveň požiadali o možnosť, aby zástupcovia v petícii podpísaných občanov boli prizvaní ako účastníci stavebného konania v prípade, že sa na danom pozemku začne stavebné konanie.

Prokuratúra v súčasnosti prešetruje, či v súvislosti s celým procesom vysporiadania nebol porušený zákon, alebo či verejne činná osoba nezneužila svoje právomoci. 

„Nikdy som nebol priaznivcom zámen pozemkov pri husto osídlených lokalitách, lebo väčšinou to tak býva, že kým jedným vyhoviete, ďalší budú mať z toho len veľkú krivdu. Vzhľadom na uznesenie mestského zastupiteľstva som  podal podnet na Krajskú prokuratúru Košice o prešetrenie zákonnosti zámeny pozemkov, ku ktorým došlo schválením Dohody o mediácii. Som rád, že prokuratúra tento podnet akceptovala a na základe ich výzvy mesto zhromažďuje všetky dokumenty a listinné dôkazy, o ktoré nás požiadali,“ uviedol primátor.

Chronológia zámeny pozemkov 

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach na zasadnutí 9. 2. 2015 rokovalo o bode programu „Zámena pozemkov v k. ú. Nové Ťahanovce“ medzi mestom a Rímskokatolíckou cirkvou, farnosťou Košice – Sídlisko Ťahanovce“ z dôvodu osobitného zreteľa a bezodplatný prevod pozemkov pre mesto Košice v k. ú. Nové Ťahanovce. 

Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 47 zo dňa 9. 2. 2015 prerušilo rokovanie o uvedenom bode.

Následne mestské zastupiteľstvo na svojom XII. zasadnutí dňa 12. 9. 2016 opäť o zámene pozemkov rokovalo, avšak zámenu podľa predloženého pôvodného návrhu neschválilo. Zároveň uznesením  požiadalo primátora mesta Richarda Rašiho (Smer-SD) o vyvolanie mediátorského konania medzi mestom a farnosťou.

So zreteľom na to uzatvorili 9. 12. 2016 mesto, farnosť a mediátor Dohodu o začatí mediácie.

Na základe viacerých mediačných stretnutí so zástupcami zúčastnených osôb bol vygenerovaný návrh Dohody o mediácii vo veci majetkovoprávneho usporiadania pozemkov v k. ú. Nové Ťahanovce.

Mestské zastupiteľstvo v septembri 2017 schválili z dôvodu osobitného zreteľa Dohodu o mediácii, pričom jej účinnosť sa datuje od 27. septembra 2017.

Čo je predmetom dohody o mediácii? 

Jej predmetom je zámena pozemkov vo vlastníctve rímskokatolíckej farnosti v k. ú. Nové Ťahanovce nachádzajúcich sa pod verejnou infraštruktúrou, vrátane odplatného prevodu pozemkov pod obytnými domami, za pozemok vo vlastníctve mesta v k. ú. Grunt, odčleneného Geometrickým plánom č. 17/2017 zo dňa 11. 7. 2017. Na základe tejto dohody došlo k vzájomnému prevodu (vkladom vlastníctva do katastra nehnuteľností) vlastníctva pozemkov.

V prípade pozemku zameneného zo strany mesta, ide o pozemok, ktorý sa nachádza v lokalite situovanej v území definovanom  územným plánom ako polyfunkčná zástavba pozostávajúca z plôch športovo – relaxačného vybavenia, obytnej plochy málo podlažnej zástavby a obytnej plochy viacpodlažnej zástavby.