Zámer predaja a prenájmu hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta Košice

 1. Predaj nehnuteľného majetku mesta Košice priamym predajom žiadateľom

 

 1. predaj časti pozemku parc. C KN č. 6224/40 a č. 6224/258 s celkovou výmerou 288 m2

    v k.ú. Severné mesto za cenu 31 680 €

    - lokalita ul. Huncovská a ul. Mengušovská

    - pozemok sa nachádza pri nehnuteľnosti vo vlastníctve fyzickej osoby

 

 1. Prenájom nehnuteľného majetku mesta Košice priamym prenájmom žiadateľom

 

1.prenájom pozemku parc. C KN č. 3386/2 s výmerou 94 m2, v k. ú. Južné mesto

   za cenu 2 256 €/rok za účelom majetkovo právneho usporiadania pozemku

    - lokalita ul. Južná trieda

    - doba nájmu neurčitá

 

 1. prenájom časti pozemku parc. E KN č. 72 s výmerou 11,5 m2, v k. ú. Lorinčík

    za cenu 200 €/rok za účelom zriadenia vstupu a vjazdu na pozemky

    - lokalita Lorinčík

    - doba nájmu neurčitá

 

 1. prenájom pozemkov parc. C KN č. 3419/302 a č. 3419/2 s celkovou výmerou 275 m2,

    v k. ú. Nové Ťahanovce za cenu 3 025 €/rok za účelom majetkovo právneho

    usporiadania pozemkov

    - lokalita ul. Americká trieda

    - doba nájmu neurčitá

 

 1. prenájom časti pozemku parc. C KN č. 2451/1 s výmerou 14 m2, v k. ú. Skladná

    za cenu 279,30 €/rok za účelom majetkovo právneho usporiadania pozemku

    - lokalita ul. Južná trieda

    - doba nájmu neurčitá

 

 1. prenájom časti pozemku parc. C KN č. 2621/21 s výmerou 50 m2, v k. ú. Severné mesto

    za cenu 331 €/rok za účelom obnovenia pôvodného vstupu do budovy a zriadenia  

    parkovacích stojísk

    - lokalita ul. Hroncova

    - doba nájmu neurčitá

 

 1. Predaj hnuteľného majetku mesta Košice

 

 1. motorové vozidlo Škoda Fabia, rok výroby 2007, najazdené: 249 533 km za cenu 1 203 €

 

 1. motorové vozidlo Škoda Octavia, rok výroby 2011, najazdené: 225 963 km za cenu 1 500 €

 

 1. motorové vozidlo Suzuki Grant Vitara, rok výroby 2004, najazdené: 222 421 km

    za cenu  1 500 €

Autá sú v súčasnosti nepojazdné, vyžadujú si nutnú opravu.

Zároveň sa predlžuje lehota na predloženie cenových ponúk k zámeru zverejnenému dňa 17.5.2019 v tomto znení:

 

 

 1. Predaj nehnuteľného majetku mesta Košice priamym predajom žiadateľom

 

 1. predaj pozemku parc. C KN č. 2014/53 s výmerou 142 m2 v k.ú. Myslava za cenu 9 088 €

    - lokalita ul. Pod horou

    - pozemok sa nachádza pri nehnuteľnosti vo vlastníctve fyzických osôb

 

 1. predaj pozemku parc. C KN č. 2014/54 s výmerou 174 m2 v k.ú. Myslava za cenu 11 136 €

    - lokalita ul. Pod horou

    - pozemok sa nachádza pri nehnuteľnosti vo vlastníctve fyzických osôb

 

 

 1. Prenájom nehnuteľného majetku mesta Košice priamym prenájmom žiadateľom

 

1.prenájom častí pozemkov parc. C KN č. 1154/111 a 1154/69 s celkovou výmerou 362 m2,

   v k. ú. Košická Nová Ves za cenu 807 €/rok za účelom majetkovo právneho usporiadania

   pozemku

    - lokalita ul. Furčianska

    - doba nájmu neurčitá

 

 1. prenájom častí pozemkov parc. C KN č. 1154/111 a 1631 s celkovou výmerou 344 m2,

    v k. ú. Košická Nová Ves za cenu 767 €/rok za účelom majetkovo právneho usporiadania

    pozemku

    - lokalita ul. Furčianska

    - doba nájmu neurčitá

 

 1. prenájom časti pozemku parc. E KN č. 9837/502 s výmerou 105 m2, v k. ú. Furča

    za cenu 110,25 €/rok za účelom majetkovo právneho usporiadania pozemku

    - lokalita Pod Furčou

    - doba nájmu neurčitá

 

 1. prenájom časti pozemku parc. C KN č. 4680/1 s výmerou 140 m2, v k. ú. Terasa

    za cenu 341,60 €/rok za účelom majetkovo právneho usporiadania pozemku

    - lokalita ul. Moskovská trieda

    - doba nájmu neurčitá

 

 1. prenájom časti pozemku: parc. C KN č. 1617/35 s výmerou 7 m2, v k. ú. Skladná

    za cenu 259 €/rok za účelom umiestnenia novinového stánku

   - lokalita ul. Jantárová

    - doba nájmu neurčitá

 

 1. prenájom pozemku: parc. C KN č. 1569 s celkovou výmerou 18 m2,  k. ú. Terasa

    za cenu 116 €/rok za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod garážou

    - lokalita ul. Považská

    - doba nájmu neurčitá

 

 

 1. prenájom pozemku parc. C KN č. 5457/226 s výmerou 476 m2, v k. ú. Severné mesto

    za cenu 3 823,23 €/rok za účelom majetkovo právneho usporiadania pozemku

    - lokalita  ul. Vodárenská

    - doba nájmu neurčitá

 

 1. prenájom pozemku parc. C KN č. 2347/1 s výmerou 59 m2, v k. ú. Ťahanovce

    za cenu 23,51 €/rok za účelom majetkovo právneho usporiadania pozemku

    - lokalita Pri tuneli

    - doba nájmu neurčitá

 

9.prenájom časti pozemku parc. C KN č. 4697/229 s výmerou 73 m2, v k. ú. Terasa

   za cenu 248,20 €/rok za účelom majetkovo právneho usporiadania pozemku

    - lokalita ul. Brnenská

    - doba nájmu neurčitá

 

 1. prenájom pozemku parc. C KN č. 792/2 s výmerou 182 m2, v k. ú. Stredné mesto

      za cenu 2 819,18 €/rok za účelom majetkovo právneho usporiadania pozemku

    - lokalita ul. Kováčska

    - doba nájmu neurčitá

 

 1. prenájom časti pozemku parc. C KN č. 2954/158 s výmerou 28,5 m2, v k. ú. Furča

      za cenu 93,48 €/rok za účelom majetkovo právneho usporiadania pozemku

    - lokalita  ul. Krosnianska

    - doba nájmu neurčitá

 

 1. prenájom časti pozemku parc. C KN č. 1163/124 s výmerou 116 m2, v k. ú. Košická

      Nová Ves za cenu 449,38 €/rok za účelom majetkovo právneho usporiadania pozemku

    - lokalita  ul. Herlianska

    - doba nájmu neurčitá

 

K uvedeným nehnuteľnostiam môžu prípadní záujemcovia písomne predložiť cenovú ponuku najneskôr v lehote do 8.7.2019 do 12:00 hod.. Cenovú ponuku je potrebné zaslať na adresu: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice resp. osobne do podateľne s vyznačením „Neotvárať zámer predaja a prenájmu nehnuteľností“.

 

 

Bližšie informácie poskytne oddelenie právne a majetkové MMK

      - referát nakladania s majetkom tel. kontakt: 055/6419115, 0556419856