Zámer predaja a prenájmu hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta Košice

  1. Predaj nehnuteľného majetku mesta Košice priamym predajom žiadateľom

 

  1. predaj pozemku parc. C KN č. 536/2 s výmerou 73 m2 v k.ú. Poľov za cenu 3 903 €

    - lokalita ul. Pažitná

    - pozemok sa nachádza pri nehnuteľnosti vo vlastníctve fyzickej osoby

 

  1. predaj časti pozemku parc. C KN č. 169/1 s výmerou 291 m2 v k.ú. Košické Hámre

    za cenu 10 185 €

    - lokalita Košické Hámre

    - pozemok sa nachádza pri nehnuteľnosti vo vlastníctve fyzickej osoby

 

  1. Prenájom nehnuteľného majetku mesta Košice priamym prenájmom žiadateľom

 

1.prenájom časti pozemku parc. C KN č. 937/1 s výmerou 30 m2, v k. ú. Terasa

   za cenu 198 €/rok za účelom prístavby predsadených loggií

    - lokalita ul. Uherová

    - doba nájmu neurčitá

 

  1. prenájom pozemku parc. C KN č. 1046/4 s výmerou 41 m2, v k. ú. Severné mesto

    za cenu 233 €/rok za účelom majetkovo právneho usporiadania pozemku

     - lokalita ul. Detvianska

    - doba nájmu neurčitá

 

  1. prenájom pozemku parc. C KN č. 1046/3 s výmerou 22 m2, v k. ú. Severné mesto

    za cenu 125 €/rok za účelom majetkovo právneho usporiadania pozemku

     - lokalita ul. Detvianska

    - doba nájmu neurčitá

 

  1. prenájom pozemkov parc. C KN č. 1043/5 a č. 1043/6 s celkovou výmerou 80 m2,

    v k. ú. Severné mesto za cenu 455 €/rok za účelom majetkovo právneho

    usporiadania pozemkov

     - lokalita ul. Terchovská

    - doba nájmu neurčitá

 

  1. prenájom pozemkov parc. C KN č. 258, č. 259/3 a č. 259/4 s celkovou výmerou 191 m2,

    v k. ú. Pereš za cenu 494,84 €/rok za účelom majetkovo právneho usporiadania pozemkov

     - lokalita ul. Bystrická

    - doba nájmu neurčitá

 

  1. Predaj hnuteľného majetku mesta Košice

 

  1. strojné zariadenie – nakladač UNC 61, rok výroby 1996, za cenu 1 202 €

 

Stroj je v súčasnosti nepojazdný, vyžaduje si nutnú opravu.

K uvedeným nehnuteľnostiam môžu prípadní záujemcovia písomne predložiť cenovú ponuku najneskôr v lehote do 27.8.2019 do 12:00 hod.. Cenovú ponuku je potrebné zaslať na adresu: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice resp. osobne do podateľne s vyznačením „Neotvárať zámer predaja a prenájmu nehnuteľností“.

 

Bližšie informácie poskytne oddelenie právne a majetkové MMK
- referát nakladania s majetkom tel. kontakt: 055/6419115, 0556419856