Zámer prenájmu nehnuteľného majetku mesta Košice

  1. Prenájom nehnuteľného majetku mesta Košice priamym prenájmom žiadateľom

 

  1. prenájom častí pozemkov: parc. E KN č. 2229/501 a č. 2228/504 s celkovou výmerou

   125 m2, v k. ú. Myslava za cenu 259 €/rok za účelom výstavby vjazdu a predĺženia miestnej  

   komunikácie

   - lokalita Pod Horou

   - doba nájmu neurčitá

 

  1. prenájom časti pozemku: parc. C KN č. 1617/35 s výmerou 7 m2, v k. ú. Skladná

    za cenu 259 €/rok za účelom umiestnenia novinového stánku

   - lokalita ul. Jantárová

    - doba nájmu neurčitá

 

  1. prenájom časti pozemku parc. C KN č. 4699/413 s výmerou 7 m2, v k. ú. Terasa

    za cenu 23,42 €/rok za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod časťou  

     rodinného domu

    - lokalita  ul. Sliačska

    - doba nájmu neurčitá

 

  1. prenájom časti pozemku: parc. C KN č. 299/4 s  výmerou 4 m2, v k. ú. Lorinčík

    za cenu 22 €/rok za účelom výstavby vjazdu

   - lokalita ul. Jasovská

   - doba nájmu neurčitá

 

  1. prenájom pozemku: parc. C KN č. 7245 s výmerou 17 m2, v k. ú. Severné mesto

    za cenu 128 €/rok za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod garážou

    -  lokalita ul.  Gerlachovská

    - doba nájmu neurčitá

 

K uvedeným nehnuteľnostiam môžu prípadní záujemcovia písomne predložiť cenovú ponuku najneskôr v lehote do 4.3.2019 do 12:00 hod.. Cenovú ponuku je potrebné zaslať na adresu: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice resp. osobne do podateľne s vyznačením „Neotvárať zámer predaja a prenájmu nehnuteľností“.

 

Bližšie informácie poskytne oddelenie právne a majetkové MMK

 

- referát nakladania s majetkom tel. kontakt: 055/6419115, 055/6419 856