Zámer prenájmu nehnuteľného majetku mesta Košice

prenájom časti budovy zrušenej Základnej školy, Petzvalova 4, Košice o výmere 1360 m², ktorá sa nachádza na parcele registra C-KN č. 4898, súpisné číslo 14 v kat. území Terasa,

a) za účelom prevádzkovania súkromnej základnej školy a súkromnej materskej školy

b) na dobu určitú - 2 roky 

c) nájomné: 9,- Eur/m² za rok + prevádzkové náklady