Zámer prenájmu nehnuteľného majetku mesta Košice

Mesto Košice navrhuje v zmysle § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí prenajať tento majetok:

nebytové priestory o výmere 285 m² nachádzajúce sa na poschodí v nehnuteľnosti – budova súpisné číslo 959 na parcele č.  2974, kat. územie:  Furča, obec: Košice – Dargovských hrdinov, okres Košice III - objekt bývalej MŠ Krosnianska 6, Košice,

 

na dobu neurčitú s podmienkou, že nájomca sa zaviaže vykonávať údržbu prenajatého majetku na vlastné náklady,

minimálna výška nájomného 9 Eur/m²/rok,

za účelom realizácie výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole.

 

K uvedeným nebytovým priestorom môžu prípadní záujemcovia písomne predložiť cenovú ponuku najneskôr v lehote do 16.09.2020 do 12:00 hod. Cenovú ponuku je potrebné zaslať na adresu: Mesto Košice, oddelenie školstva, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice resp. osobne do podateľne s vyznačením „Neotvárať - zámer prenájmu školského majetku“.

Mesto Košice si vyhradzuje právo zverejnený zámer v celosti alebo v jeho časti zmeniť alebo zrušiť.

Bližšie informácie poskytne oddelenie školstva MMK.

tel. kontakt: 055/6419219