Zámer prenájmu nehnuteľného majetku mesta Košice

  1. Prenájom nehnuteľného majetku mesta Košice priamym prenájmom žiadateľom

 1.prenájom časti pozemku parc. C KN č. 4718/2 s výmerou 96 m2, v k. ú. Terasa

   za cenu 262 €/rok za účelom rozšírenia záhrady za rodinným domom

    - lokalita ul. Novobanská

   - doba nájmu neurčitá

 2.prenájom pozemkov parc. C KN č. 1714/60 a č. 1714/61 a časti pozemku C KN č. 2238/3

    s celkovou výmerou 226 m2, v k. ú. Myslava za cenu 123 €/rok za účelom majetkovo

    právneho usporiadania pozemku

    - lokalita ul. Pod Gruntom

    - doba nájmu neurčitá

 3.prenájom pozemku parc. C KN č. 3386/2 s výmerou 94 m2, v k. ú. Južné mesto za cenu

    2 256 €/rok za účelom  majetkovo právneho usporiadania pozemku pod stánkom

  - lokalita ul. Mudroňova

   - doba nájmu neurčitá

 4.prenájom pozemku parc. C KN č. 3625/5 s výmerou 43 m2, v k. ú. Nové Ťahanovce

    za cenu 1 032 €/rok za účelom  majetkovo právneho usporiadania pozemku pod stánkom

  - lokalita ul. Budapeštianska

  - doba nájmu neurčitá

 5.prenájom časti pozemku parc. C KN č. 5457/226 s výmerou 80 m2, v k. ú. Severné mesto

    za cenu 643 €/rok za účelom majetkovo právneho usporiadania pozemku

    - lokalita ul. Vodárenská

    - doba nájmu neurčitá

 6.prenájom pozemku parc. E KN č. 1892/503 s výmerou 94 m2,  k. ú. Myslava

    za cenu 230 €/rok za účelom zriadenia záhradky

    - lokalita ul. Myslavská

    - doba nájmu neurčitá

K uvedeným nehnuteľnostiam môžu prípadní záujemcovia písomne predložiť cenovú ponuku najneskôr v lehote do 29.11.2019 do 12:00 hod.. Cenovú ponuku je potrebné zaslať na adresu: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice resp. osobne do podateľne s vyznačením „Neotvárať zámer predaja a prenájmu nehnuteľností“.

Bližšie informácie poskytne oddelenie právne a majetkové MMK

- referát nakladania s majetkom tel. kontakt: 055/6419856, 055/6419115