Zámer prenájmu nehnuteľného majetku mesta Košice

I. Prenájom nehnuteľného majetku mesta Košice priamym prenájmom žiadateľom

1.prenájom pozemku: parc. C KN č. 955/95 s výmerou 18 m2, k. ú. Šaca
za cenu 89 €/rok za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod garážou
- lokalita ul. Železiarenská
- doba nájmu neurčitá

2. prenájom časti pozemku parc. C KN č. 2522 s výmerou 5,50 m2, v k. ú. Jazero
za cenu 35 €/rok za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod rampou
- lokalita ul. Sputnikova
- doba nájmu neurčitá

3. prenájom časti pozemku parc. C KN č. 939 s výmerou 28 m2, v k. ú. Kavečany
za cenu 93 €/rok za účelom realizácie dopravného napojenia
- lokalita ul. Kadlubská
- doba nájmu neurčitá

4. prenájom časti pozemku parc. C KN č. 2572/7 s výmerou 7 m2, v k. ú. Stredné mesto
za cenu 62 €/rok za účelom realizácie vjazdu
- lokalita ul. Puškinova
- doba nájmu neurčitá

5. prenájom časti pozemku parc. C KN č. 1662/10 s výmerou 47 m2, v k. ú. Furča
za cenu 203 €/rok za účelom realizácie vjazdu
- lokalita Slivník
- doba nájmu neurčitá

6. prenájom pozemku: parc. C KN č. 3210/4 s výmerou 22 m2, k. ú. Letná
za cenu 210,10 €/rok za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod garážou
- lokalita ul. Garbiarska
- doba nájmu neurčitá

7. prenájom pozemku: parc. C KN č. 6224/234 s výmerou 289 m2, k. ú. Severné mesto
za cenu 662 €/rok za účelom užívania pozemku ako záhrady
- lokalita ul. Vihorlatská
- doba nájmu neurčitá

8. prenájom časti pozemku parc. C KN č. 2443/18 s výmerou 1 m2, v k. ú. Stredné mesto
za cenu 9 €/rok za účelom osadenia pamätníka
- lokalita ul. Drevný trh
- doba nájmu neurčitá

9. prenájom časti pozemku parc. C KN č. 3913 s výmerou 240 m2, v k. ú. Terasa
za cenu 1 608 €/rok za účelom výstavby pripojovacieho pruhu a chodníka
- lokalita ul. Werferova
- doba nájmu neurčitá

10. prenájom časti pozemku parc. C KN č. 3720/3 s výmerou 87,50 m2, v k. ú. Grunt
za cenu 557 €/rok za účelom realizácie cestnej svetelnej signalizácie
- lokalita ul. Wuppertálska
- doba nájmu neurčitá

K uvedeným nehnuteľnostiam môžu prípadní záujemcovia písomne predložiť cenovú ponuku najneskôr v lehote do 30.7.2018 do 12:00 hod.. Cenovú ponuku je potrebné zaslať na adresu: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice resp. osobne do podateľne s vyznačením „Neotvárať zámer prenájmu nehnuteľností“.

Bližšie informácie poskytne oddelenie právne a majetkové MMK

- referát nakladania s majetkom tel. kontakt: 055/6419115, 055/6419856