Prejsť na obsah

Zámer priameho predaja a priameho prenájmu nehnuteľného majetku mesta Košice

 1. Predaj nehnuteľného majetku mesta Košice priamym predajom žiadateľom

 

 1. predaj pozemku parc. C KN č. 1163/103, č. 1163/109 a č. 1164/170 s celkovou výmerou

    69 m2 v k.ú. Košická Nová Ves za cenu 9 039 €

    - lokalita Zelená stráň

    - pozemok sa nachádza pri nehnuteľnosti vo vlastníctve právnickej osoby

 

 2. Prenájom nehnuteľného majetku mesta Košice priamym prenájmom žiadateľom

 

1.prenájom časti pozemku parc. E KN č. 2711/501 v k.ú. Severné mesto a časti pozemku

   C KN č. 8152/2 v k.ú. Letná s celkovou výmerou 196 m2 za cenu 2 300 €/rok za účelom

   realizácie parkovacích miest, chodníka a vjazdu na pozemok

    - lokalita ul. Slovenskej jednoty a ul. Czambelova

    - doba nájmu neurčitá

 

 1. prenájom časti pozemku parc. C KN č. 1604/89 s výmerou 60 m2, v k. ú. Furča za cenu

    190 €/rok za účelom realizácie vjazdu na pozemok

    - lokalita ul. Bielocerkevská

    - doba nájmu neurčitá

 

 1. prenájom častí pozemkov parc. C KN č. 2333/5 a č. 3376/24 s celkovou výmerou 30 m2,

    v k. ú. Južné mesto za cenu 180 €/rok za účelom realizácie vjazdu na pozemok

    - lokalita ul. Rastislavova

    - doba nájmu neurčitá

 

 1. prenájom pozemku parc. C KN č. 1035/4 s výmerou 113 m2, v k. ú. Severné mesto za cenu

    653 €/rok za účelom majetkovo právneho usporiadania pozemku

     - lokalita ul. Terchovská

    - doba nájmu neurčitá

 

 1. prenájom časti pozemku parc. C KN č. 4900 s výmerou 58 m2, v k. ú. Terasa za cenu

    451 €/rok za účelom úpravy zastávky MHD

     - lokalita ul. Stodolová

    - doba nájmu neurčitá

 

 1. prenájom časti pozemku parc. C KN č. 1385/1 s výmerou 15 m2, v k. ú. Terasa za cenu

    99 €/rok za účelom prístavby predsadených loggií

   - lokalita ul. Rožňavská 2

   - doba nájmu neurčitá

 

 1. prenájom pozemku parc. C KN č. 7258/1 s výmerou 457 m2, v k. ú. Krásna za cenu

    404 €/rok za účelom majetkovo právneho usporiadania pozemku

    - lokalita ul. 1. Mája

    - doba nájmu neurčitá

 1. prenájom pozemku parc. C KN č. 7255 s výmerou 541 m2, v k. ú. Krásna za cenu 478 €/rok

    za účelom majetkovo právneho usporiadania pozemku

    - lokalita ul. 1. Mája

    - doba nájmu neurčitá

 

 1. prenájom pozemku parc. C KN č. 7252 s výmerou 566 m2, v k. ú. Krásna za cenu 500 €/rok

    za účelom majetkovo právneho usporiadania pozemku

    - lokalita ul. 1. Mája

    - doba nájmu neurčitá

 

 1. prenájom pozemku parc. C KN č. 7249 s výmerou 258 m2, v k. ú. Krásna za cenu

      228 €/rok za účelom majetkovo právneho usporiadania pozemku

    - lokalita ul. 1. Mája

    - doba nájmu neurčitá

 

 1. prenájom pozemku parc. C KN č. 1363/75 s výmerou 408 m2, v k. ú. Krásna za cenu

      360 €/rok za účelom majetkovo právneho usporiadania pozemku

      - lokalita ul. 1. Mája

      - doba nájmu neurčitá

 

 1. prenájom pozemku parc. C KN č. 7246 s výmerou 273 m2, v k. ú. Krásna za cenu

      241 €/rok za účelom majetkovo právneho usporiadania pozemku

      - lokalita ul. 1. Mája

      - doba nájmu neurčitá

 

 1. prenájom pozemku parc. C KN č. 7243 s výmerou 371 m2, v k. ú. Krásna za cenu

      328 €/rok za účelom majetkovo právneho usporiadania pozemku

      - lokalita ul. 1. Mája

      - doba nájmu neurčitá

 

 1. prenájom pozemku parc. C KN č. 6588 s výmerou 140 m2, v k. ú. Severné mesto za cenu

      306 €/rok za účelom majetkovo právneho usporiadania pozemku

    - lokalita ul. Kostolianska cesta

    - doba nájmu neurčitá

  

K uvedeným nehnuteľnostiam môžu prípadní záujemcovia písomne predložiť cenovú ponuku najneskôr v lehote do 07.06.2021 do 12:00 hod.. Cenovú ponuku je potrebné zaslať na adresu: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice resp. osobne do podateľne s vyznačením „Neotvárať zámer predaja a prenájmu nehnuteľností“.

  

Mesto Košice si vyhradzuje právo zverejnený zámer v celosti alebo v jeho časti zmeniť alebo zrušiť.

 

Bližšie informácie poskytne oddelenie právne a majetkové MMK

- referát nakladania s majetkom tel. kontakt: 055/6419856, 055/6419115