Prejsť na obsah

Zámer priameho prenájmu nehnuteľného majetku mesta Košice

  1. Prenájom nehnuteľného majetku mesta Košice priamym prenájmom žiadateľom

 

  1. prenájom časti pozemku parc. C KN č. 1569/4 s výmerou 26 m2, v k. ú. Kavečany za cenu

    150 €/rok za účelom majetkovo právneho usporiadania pozemku

   - lokalita ul. Budanová

   - doba nájmu neurčitá

 

  1. prenájom pozemku parc. C KN č. 7137/2 s výmerou 39 m2, v k. ú. Severné mesto za cenu

    127 €/rok za účelom majetkovo právneho usporiadania pozemku

   - lokalita ul. Lomnická

   - doba nájmu neurčitá

 

  1. prenájom časti pozemku parc. C KN č. 8329/1 s výmerou 111 m2, v k. ú. Severné mesto

    za cenu 709 €/rok za účelom realizácie rekonštrukcie a rozšírenia vjazdu a chodníka

   - lokalita ul. Čermeľská cesta

   - doba nájmu neurčitá

 

  1. prenájom častí pozemkov parc. C KN č. 8354/14 a E KN č. 11288/501 s celkovou výmerou

    57 m2, v k. ú. Severné mesto za cenu 286 €/rok za účelom majetkovo právneho usporiadania

    pozemku

   - lokalita ul. Suchodolinská

   - doba nájmu neurčitá

 

K uvedeným nehnuteľnostiam môžu prípadní záujemcovia písomne predložiť cenovú ponuku najneskôr v lehote do 01.07.2022 do 12:00 hod.. Cenovú ponuku je potrebné zaslať na adresu: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice resp. osobne do podateľne s vyznačením „Neotvárať zámer prenájmu nehnuteľností“.

 Mesto Košice si vyhradzuje právo zverejnený zámer v celosti alebo v jeho časti zmeniť alebo zrušiť.

 Bližšie informácie poskytne oddelenie právne a majetkové MMK

- referát nakladania s majetkom tel. kontakt: 055/6419856, 055/6419115

Prílohy

1. DOCX 14,22 KB Zámer Zámer