Prejsť na obsah

Zámer priameho prenájmu nehnuteľného majetku mesta Košice

  1. Prenájom nehnuteľného majetku mesta Košice priamym prenájmom žiadateľom

   

  1. prenájom častí pozemkov parc. C KN č. 6988/43 a 6224/429 s celkovou výmerou 60 m2,

      v k. ú. Severné mesto za cenu 332 €/rok za účelom budúceho vstupu do garáže a pešieho

      vstupu k rodinnému domu

     - lokalita ul. Mengušovská

     - doba nájmu neurčitá

   

  1. prenájom časti pozemku parc. C KN č. 4699/2 s výmerou 28 m2, v k. ú. Terasa za cenu

      177 €/rok za účelom vybudovania prístupovej komunikácie k rodinnému domu

     - lokalita ul. Lučenecká

     - doba nájmu neurčitá

   

  1. prenájom pozemku parc. C KN č. 5481 s výmerou 266 m2, v k. ú. Terasa za cenu 718 €/rok

      za účelom majetkovo právneho usporiadania pozemku

     - lokalita ul. Popradská

     - doba nájmu neurčitá

    

  K uvedeným nehnuteľnostiam môžu prípadní záujemcovia písomne predložiť cenovú ponuku najneskôr v lehote do 18.10.2022 do 12:00 hod.. Cenovú ponuku je potrebné zaslať na adresu: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice resp. osobne do podateľne s vyznačením „Neotvárať zámer prenájmu nehnuteľností“.

   

   Mesto Košice si vyhradzuje právo zverejnený zámer v celosti alebo v jeho časti zmeniť alebo zrušiť.

   

   Bližšie informácie poskytne oddelenie právne a majetkové MMK

  - referát nakladania s majetkom tel. kontakt: 055/6419856, 055/6419115