Prejsť na obsah

Zámer priameho prenájmu nehnuteľného majetku mesta Košice

 1. Prenájom nehnuteľného majetku mesta Košice priamym prenájmom žiadateľom

 

 1. prenájom pozemku parc. C KN č. 3319 s výmerou 387 m2, v k. ú. Nové Ťahanovce

    za cenu 156 €/rok za účelom majetkovo právneho usporiadania pozemku

   - lokalita záhradkárska osada Moňok potok

   - doba nájmu neurčitá

 

 1. prenájom časti pozemku parc. C KN č. 1383/1 s výmerou 15 m2, v k. ú. Terasa za cenu

    99 €/rok za účelom prístavby predsadených loggií

   - lokalita ul. Trebišovská

   - doba nájmu neurčitá

 

 1. prenájom časti pozemku parc. C KN č. 1381/1 s výmerou 16 m2, v k. ú. Terasa za cenu

    106 €/rok za účelom prístavby predsadených loggií

   - lokalita ul. Rožňavská

   - doba nájmu neurčitá

 

 1. prenájom pozemku parc. C KN č. 2244/2 s výmerou 83 m2, v k. ú. Južné mesto

    za cenu 253 €/rok za účelom majetkovo právneho usporiadania pozemku

   - lokalita ul. Paulínyho

   - doba nájmu neurčitá

 

 1. prenájom pozemku parc. C KN č. 2243/2 s výmerou 83 m2, v k. ú. Južné mesto

    za cenu 253 €/rok za účelom majetkovo právneho usporiadania pozemku

   - lokalita ul. Paulínyho

   - doba nájmu neurčitá

 

 1. prenájom pozemkov parc. C KN č. 182/2, č. 182/3, č. 181, č. 180/1, č. 179/3 a E KN

    č. 179/4 s celkovou výmerou 273 m2, v k. ú. Myslava za cenu 581 €/rok za účelom

    majetkovo právneho usporiadania pozemku

   - lokalita ul. Myslavská

   - doba nájmu neurčitá

 

 1. prenájom pozemku parc. C KN č. 2620/2 s výmerou 16 m2, v k. ú. Stredné mesto

    za cenu 472 €/rok za účelom majetkovo právneho usporiadania pozemku

   - lokalita ul. Hlavná

   - doba nájmu neurčitá

 

 1. prenájom pozemku parc. C KN č. 176/1 s výmerou 80 m2, v k. ú. Myslava za cenu

    171 €/rok za účelom majetkovo právneho usporiadania pozemku

   - lokalita ul. Myslavská

   - doba nájmu neurčitá

 

 

 1. prenájom pozemku parc. C KN č. 166/2 s výmerou 68 m2, v k. ú. Myslava za cenu

    145 €/rok za účelom majetkovo právneho usporiadania pozemku

   - lokalita ul. Myslavská

   - doba nájmu neurčitá

 

 1. prenájom časti pozemku parc. C KN č. 4718/336 s výmerou 65 m2, v k. ú. Terasa

    za cenu 173 €/rok za účelom majetkovo právneho usporiadania pozemku

   - lokalita ul. Novobanská

   - doba nájmu neurčitá

 

 1. prenájom časti pozemku parc. C KN č. 1518/1 s výmerou 18 m2, v k. ú. Čermeľ za cenu

      55 €/rok za účelom realizácie vjazdu

   - lokalita ul. Suchodolinská

   - doba nájmu neurčitá

 

 1. prenájom časti pozemku parc. E KN č. 116/504 s výmerou 726 m2, v k. ú. Krásna za cenu

      828 €/rok za účelom majetkovo právneho usporiadania pozemku

   - lokalita ul. 1. mája

   - doba nájmu neurčitá

 

K uvedeným nehnuteľnostiam môžu prípadní záujemcovia písomne predložiť cenovú ponuku najneskôr v lehote do 10.05.2021 do 12:00 hod.. Cenovú ponuku je potrebné zaslať na adresu: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice resp. osobne do podateľne s vyznačením „Neotvárať zámer prenájmu nehnuteľností“.

 

Mesto Košice si vyhradzuje právo zverejnený zámer v celosti alebo v jeho časti zmeniť alebo zrušiť.

  

Bližšie informácie poskytne oddelenie právne a majetkové MMK

- referát nakladania s majetkom tel. kontakt: 055/6419856, 055/6419115