Prejsť na obsah

Zámer priameho prenájmu nehnuteľného majetku mesta Košice

  1. Prenájom nehnuteľného majetku mesta Košice priamym prenájmom žiadateľom

 

  1. prenájom pozemku parc. C KN č. 2465/6 s výmerou 78 m2, v k. ú. Barca za cenu 162 €/rok

    za účelom majetkovo právneho usporiadania pozemku

   - lokalita ul. Abovská a ul. Barčianska

   - doba nájmu neurčitá

 

  1. prenájom časti pozemku parc. C KN č. 1386/1 s výmerou 15 m2, v k. ú. Terasa za cenu

    99 €/rok za účelom prístavby predsadených loggií

   - lokalita ul. Rožňavská 1

   - doba nájmu neurčitá

 

  1. prenájom časti pozemku parc. C KN č. 1381/1 s výmerou 15 m2, v k. ú. Terasa za cenu

    99 €/rok za účelom prístavby predsadených loggií

   - lokalita ul. Trebišovská 6

   - doba nájmu neurčitá

 

  1. prenájom časti pozemku parc. E KN č. 409/2 s výmerou 31 m2, v k. ú. Ťahanovce za cenu

    54 €/rok za účelom majetkovo právneho usporiadania pozemku

   - lokalita ul. Ťahanovská

   - doba nájmu neurčitá

 

  1. prenájom pozemku parc. C KN č. 7099/2 s výmerou 56 m2, v k. ú. Severné mesto za cenu

    150 €/rok za účelom majetkovo právneho usporiadania pozemku

   - lokalita ul. Cesta pod Hradovou

   - doba nájmu neurčitá

 

  1. prenájom pozemkov parc. C KN č. 995/2 a č. 995/3 s celkovou výmerou 185 m2, v k. ú.

    Severné mesto za cenu 1 399 €/rok za účelom majetkovo právneho usporiadania pozemku

   - lokalita ul. Vencová

   - doba nájmu neurčitá

 

 

K uvedeným nehnuteľnostiam môžu prípadní záujemcovia písomne predložiť cenovú ponuku najneskôr v lehote do 28.06.2021 do 12:00 hod.. Cenovú ponuku je potrebné zaslať na adresu: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice resp. osobne do podateľne s vyznačením „Neotvárať zámer prenájmu nehnuteľností“.

  

Mesto Košice si vyhradzuje právo zverejnený zámer v celosti alebo v jeho časti zmeniť alebo zrušiť.

  

Bližšie informácie poskytne oddelenie právne a majetkové MMK

- referát nakladania s majetkom tel. kontakt: 055/6419856, 055/6419115