Prejsť na obsah

Zámer priameho prenájmu nehnuteľného majetku mesta Košice

 1. Prenájom nehnuteľného majetku mesta Košice priamym prenájmom žiadateľom

 

 1. prenájom časti pozemku parc. C KN č. 948/1 s výmerou 4 m2, v k. ú. Terasa za cenu

    100 €/rok za účelom vjazdu do garáže

   - lokalita ul. Šafárikova

   - doba nájmu neurčitá

 

 1. prenájom časti pozemku parc. E KN č. 437/501 s výmerou 48 m2, v k. ú. Poľov za cenu

    240 €/rok za účelom vjazdu na pozemok

   - lokalita Nad lúkami

   - doba nájmu neurčitá

 

 1. prenájom pozemku parc. C KN č. 6363 s výmerou 218 m2, v k. ú. Krásna za cenu 193 €/rok

    za účelom majetkovo právneho usporiadania pozemku

   - lokalita ul. Ukrajinská

   - doba nájmu neurčitá

 

 1. prenájom pozemku parc. C KN č. 6354 s výmerou 60 m2, v k. ú. Krásna za cenu 53 €/rok

    za účelom majetkovo právneho usporiadania pozemku

   - lokalita ul. Ukrajinská

   - doba nájmu neurčitá

 

 1. prenájom pozemku parc. C KN č. 6350 s výmerou 53 m2, v k. ú. Krásna za cenu 47 €/rok

    za účelom majetkovo právneho usporiadania pozemku

   - lokalita ul. Ukrajinská

   - doba nájmu neurčitá

 

 1. prenájom pozemku parc. C KN č. 6345 s výmerou 40 m2, v k. ú. Krásna za cenu 35 €/rok

    za účelom majetkovo právneho usporiadania pozemku

   - lokalita ul. Ukrajinská

   - doba nájmu neurčitá

 

 1. prenájom pozemku parc. C KN č. 6341 s výmerou 35 m2, v k. ú. Krásna za cenu 31 €/rok

    za účelom majetkovo právneho usporiadania pozemku

   - lokalita ul. Ukrajinská

   - doba nájmu neurčitá

 

 1. prenájom pozemku parc. C KN č. 6337 s výmerou 36 m2, v k. ú. Krásna za cenu 32 €/rok

    za účelom majetkovo právneho usporiadania pozemku

   - lokalita ul. Ukrajinská

   - doba nájmu neurčitá

 

 1. prenájom pozemku parc. C KN č. 6333 s výmerou 43 m2, v k. ú. Krásna za cenu 38 €/rok

    za účelom majetkovo právneho usporiadania pozemku

   - lokalita ul. Ukrajinská

   - doba nájmu neurčitá

 

 1. prenájom pozemku parc. C KN č. 6330 s výmerou 52 m2, v k. ú. Krásna za cenu 46 €/rok

    za účelom majetkovo právneho usporiadania pozemku

   - lokalita ul. Ukrajinská

   - doba nájmu neurčitá

 

 1. prenájom pozemku parc. C KN č. 6358 s výmerou 109 m2, v k. ú. Krásna za cenu 96 €/rok

    za účelom majetkovo právneho usporiadania pozemku

   - lokalita ul. Ukrajinská

   - doba nájmu neurčitá

 

 1. prenájom pozemku parc. C KN č. 6357/1 s výmerou 131 m2, v k. ú. Krásna za cenu

      116 €/rok za účelom majetkovo právneho usporiadania pozemku

   - lokalita ul. Ukrajinská

   - doba nájmu neurčitá

   

K uvedeným nehnuteľnostiam môžu prípadní záujemcovia písomne predložiť cenovú ponuku najneskôr v lehote do 23.07.2021 do 12:00 hod.. Cenovú ponuku je potrebné zaslať na adresu: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice resp. osobne do podateľne s vyznačením „Neotvárať zámer prenájmu nehnuteľností“.

  Mesto Košice si vyhradzuje právo zverejnený zámer v celosti alebo v jeho časti zmeniť alebo zrušiť.

  Bližšie informácie poskytne oddelenie právne a majetkové MMK

- referát nakladania s majetkom tel. kontakt: 055/6419856, 055/6419115