Zámer priameho prenájmu nehnuteľného majetku mesta Košice

  1. Prenájom nehnuteľného majetku mesta Košice priamym prenájmom žiadateľom

 

  1. prenájom častí pozemku parc. C KN č. 935/1 s výmerou 82 m2, v k. ú. Terasa za cenu

    287 €/rok za účelom prístavby predsadených logií

   - lokalita ul. Markušova 11, 13, 15

   - doba nájmu neurčitá

 

  1. prenájom častí pozemkov parc. C KN č. 14348, č. 1693/104, č. 14368/5, č. 14372/3

    a č. 14368/1 s celkovou výmerou 976 m2, v k. ú. Krásna za cenu 2 463 €/rok

    za účelom realizácie verejno – prospešných stavieb odvádzajúcich dažďovú vodu

    - lokalita IBV Na hore II, III Košice Krásna

    - doba nájmu neurčitá

 

K uvedeným nehnuteľnostiam môžu prípadní záujemcovia písomne predložiť cenovú ponuku najneskôr v lehote do 03.12.2021 do 12:00 hod.. Cenovú ponuku je potrebné zaslať na adresu: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice resp. osobne do podateľne s vyznačením „Neotvárať zámer prenájmu nehnuteľností“.

  

Mesto Košice si vyhradzuje právo zverejnený zámer v celosti alebo v jeho časti zmeniť alebo zrušiť.

  

Bližšie informácie poskytne oddelenie právne a majetkové MMK

- referát nakladania s majetkom tel. kontakt: 055/6419856, 055/6419115