Prejsť na obsah

Zápis do prvého ročníka ZŠ sa blíži

V zmysle Pedagogicko-organizačných pokynov (POP) pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice na školský rok 2006/2007 sa zápis do 1.ročníka ZŠ uskutoční od 15.1 2007 do 15.2.2007.
Riaditeľ každej ZŠ ako právneho subjektu nahlási zriaďovateľovi termín zápisu týždeň vopred a súčasne o termíne konania zápisu informuje verejnosť.
Termíny zápisov si rodičia budúcich prvákov môžu zistiť priamo v ZŠ podľa príslušného školského obvodu alebo na www.skolakosice.sk .
Rodič (zákonný zástupca) má právo zapísať dieťa do ZŠ ak má trvalé bydlisko v danom školskom obvode.
Rodič(zákonný zástupca) môže pre svoje dieťa zvoliť aj školu mimo svojho školského obvodu. Zápis dieťaťa je však podmienený súhlasom riaditeľa tejto školy.
Zdroj:Oddelenie školstva na MMK