Prejsť na obsah

Zápis prvákov v Košiciach bude iný ako ho poznáme z minulosti

Prvý piatok a sobota po Veľkej noci sú každoročne v zmysle schváleného Všeobecno-záväzného nariadenia mesta Košice určenými dňami, keď sa na základných školách (ZŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice konali zápisy budúcich prváčikov.

Pedagógovia, zvedavé deti a ich rodičia sa však kvôli súčasnej pandemickej situácii počas zápisu v triedach na konci tohto týždňa nestretnú. Na ZŠ v Košiciach sa pri zápisoch prvákov zopakuje situácia z minulého roka, keď prebehli nielen bez prítomnosti detí, ale zväčša aj rodičov. 

Do 1. ročníka na školský rok 2021/22 sa zapisujú deti narodené od 1. septembra 2014 do 31. augusta 2015 ako aj deti, u ktorých v uplynulom školskom roku nastal odklad školskej dochádzky. Jednotlivé školy už od marca zverejňovali na svojich webstránkach prihlášky.

Prihlášky je možné už teraz zasielať elektronicky alebo poštou

Rodičia ich mohli vyplniť a zaslať elektronicky, či klasickou poštou na adresu ZŠ. Ak bola prihláška elektronickou formou odoslaná správne, boli rodičia o tom informovaní potvrdzujúcim e-mailom.

Všetci rodičia, ktorí doteraz neprihlásili svojich prvákov do príslušných ZŠ, majú možnosť to urobiť ešte do konca apríla. Ak by v piatok popoludní alebo v sobotu predpoludním predsa len chceli prísť osobne zapísať svoje dieťa do 1. ročníka, príp. majú nejasnosti s vyplnením prihlášky, môžu tak za dodržania prísnych hygienických opatrení urobiť v priestoroch školy, ktorú si pre svoje dieťa vybrali.

Okrem vyplnenej prihlášky s osobnými údajmi budúceho prváka musia rodičia doniesť aj jeho rodný list, občianske preukazy alebo občiansky preukaz zákonného zástupcu a čestné prehlásenie od druhého zákonného zástupcu na vykonanie zápisu.

Osobné zápisy sú umožnené len v odôvodnených prípadoch po dohode s vedením školy

Košické školy už majú na svojich webstránkach pripravené pokyny ako budú postupovať v takýchto prípadoch. Niektoré majú na to určené hodiny, v iných sa musia najprv telefonicky dohodnúť na presnom čase zápisu. Vo všetkých prípadoch však budú musieť rodičia nechať deti doma.

„Mrzí nás, že deti prídu o zážitok spoznať svojich nových kamarátov, avšak kvôli obavám o ich bezpečnosť a zdravie sme podobne ako inde na Slovensku museli pristúpiť k týmto krokom. Vyzývame rodičov, ktorí doposiaľ nevyplnili prihlášku svojho prváka do nimi vybratej základnej školy, aby tak čo najskôr urobili. Vzhľadom na aktuálnu situáciu preferujeme elektronickú komunikáciu, v odôvodnených prípadoch môžu rodičia zapísať svoje deti v piatok alebo v sobotu aj osobne," informovala viceprimátorka mesta Košice Lucia Gurbáľová (KDH).  

Viceprimátorka Gurbáľová: O prijatí dieťaťa na ZŠ rozhodne jej riaditeľ do 15. júna

Tá predpokladá, že overovanie údajov u detí a ich rodičov na základných školách v Košiciach nastane po uvoľnení epidemiologických opatrení v priebehu budúceho mesiaca.

"Rodičia potom budú pri osobnej návšteve školy vyzvaní, aby predložili svoje občianske preukazy a rodný list dieťaťa. O jeho prijatí na ZŠ rozhodne príslušný riaditeľ do 15. júna 2021,“ skonštatovala.

Zápisy detí do materských škôl sa uskutočnia budúci mesiac

V materských školách (MŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa zápis uskutoční v priebehu mája 2021. Každá MŠ má určené vlastné podmienky. Na rozdiel od minulosti bude posledný ročník MŠ v zmysle novely zákona o výchove a vzdelávaní povinný pre všetky deti, ktoré najneskôr 31. augusta 2021 oslávia piate narodeniny. Tie budú prijímané prednostne podľa miesta trvalého bydliska.

Na zápis budúcich škôlkarov bude potrebné predložiť kompletne vyplnenú a podpísanú Žiadosť zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa do MŠ spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorá obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa. Po overení všetkých údajov rozhodnú riaditelia materských škôl o prijatí dieťaťa na základe kapacitných možností.

Kapacita v košických škôlkach je dostatočná, prednostne sa prijímajú 5-ročné deti

„Pri prijímaní sa budú najskôr brať do úvahy prihlášky u tých detí, ktoré dovŕšili 5 rokov. V ich prípade platí povinnosť predškolského vzdelávania. Následne sa budú do tried zaraďovať aj mladšie deti od troch rokov. Predpokladáme, že tak ako doteraz bude možné v MŠ v našej zriaďovateľskej pôsobnosti umiestniť všetky deti, ktorých rodičia si podali prihlášku," uviedla vedúca oddelenia školstva Magistrátu mesta Košice Beáta Lopušniaková.

V ojedinelých prípadoch sa napr. kvôli menšej kapacite niektorej MŠ môže stať, že práve do tejto škôlky nebudú môcť prijať všetkých záujemcov.

"Rodičom bude potom ponúknutá iná MŠ v najbližšom okruhu, ktorú môžu ich deti navštevovať. Kapacitné možnosti vo väčšine MŠ nám však umožňujú prijímať aj dvojročné deti alebo deti z trvalým pobytom z okolitých obcí v okrese Košice-okolie,“ doplnila Lopušniaková.