Prejsť na obsah

Zápis žiakov do prvého ročníka pre školský rok 2008/2009 začína

Oddelenie školstva Magistrátu mesta Košice oznamuje širokej verejnosti, že

zápisy do 1. ročníka pre školský rok 2008/2009

sa uskutočnia v termíne od 15.1. – 15.2.2008

· o termíne zápisu rozhoduje riaditeľ príslušnej základnej školy
· zapísané môže byť iba dieťa, ktoré do 1.9.2008 dovŕši vek šesť rokov
· dieťa musí byť duševne i fyzicky vyspelé
· ak nie je, psychológ môže odložiť školskú dochádzku o rok
· pri zápise rodič predloží občiansky preukaz a rodný list dieťaťa

Odporúčanie, ak chce rodič dochádzku dieťaťa odložiť:
· rodič alebo zákonný zástupca má právo požiadať o odklad o jeden školský rok
· rozhodnutie oznámi rodič pri zápise a písomne požiada riaditeľa školy o odklad
· dôvodom odkladu môže byť psychická nezrelosť, zdravotný stav dieťaťa alebo dlhodobý pobyt v cudzine
· žiadosť môže, ale nemusí odôvodniť stanoviskom lekára, psychológa alebo riaditeľky materskej školy, ktorú dieťa navštevuje.

Postup pri zmene rozhodnutia o dochádzke do školy:
· rodič alebo zákonný zástupca má právo zmeniť svoje rozhodnutie o dochádzke dieťaťa do školy na školu, na ktorú dieťa zapísal aj po riadnom riadnom termíne zápisu
· pri zmene rozhodnutia má však rodič alebo zákonný zástupca povinnosť oznámiť toto rozhodnutie riaditeľovi školy, na ktorej dieťa zapísal v riadnom termíne
· riaditeľ školy po oznámení zmeny rozhodnutia rodiča alebo zákonného zástupcu uskutoční prehlásenie žiaka na inú školu podľa usmernenia oddelenia školstva MMK

Presné termíny zápisu do 1. ročníka ZŠ pre jednotlivé školy sú uvedené v prílohe


/Zdroj: Odd. školstva MMK/