Zariadenie na úpravu a zhodnocovanie odpadov - zmena posudzovanej činnosti

M E S T O K O Š I C E

O Z N Á M E N I E

Košice, 15.07.2019 MK/A/2019/09864-6


Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 08.07.2019 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA navrhovaná činnosť:


„Zariadenie na úpravu a zhodnocovanie odpadov“

Navrhovateľ, Environcentrum, s.r.o., Rastislavova 58, 040 01 Košice, predložil Ministerstvu životného prostredia SR, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 18 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, oznámenie o zmene navrhovanej činnosti.

Po podrobnom posúdení stanovísk, spresnení sporných otázok, zvážení úrovne spracovania zámeru a výsledkov zisťovacieho konania podľa § 29 ods. 2 zákona o EIA, vydalo MŽP SR rozhodnutie č. 5447/2019-1.7/mo, 35034/2019, int. 35035/2019 zo dňa 2. júla 2019, že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA a proces posudzovania sa tým končí.

Mesto Košice, ako dotknutá obec podľa § 29 ods. 16 zákona o EIA bezodkladne informuje verejnosť o rozhodnutí MŽP SR, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie vo veci neposudzovania navrhovanej činnosti.

Oznámenie pre verejnosť je prezentované jeho uverejnením na tejto úradnej tabuli a zverejnením oznamu na webovom sídle mesta Košice www.kosice.sk.

Ing. Mária Kottferová

vedúci referátu životného prostredia

a energetiky