Zariadenie na zber, výkup a skladovanie druhotných surovín


M E S T O K O Š I C E
O Z N Á M E N I E

Košice, 22.05.2018
MK/A/2018/13519-2

Oznamujeme občanom, že dňa 17.05.2018 nám bol ako dotknutej obci doručený zámer činnosti:

„Zariadenie na zber, výkup a skladovanie druhotných surovín“

MČ Košice – Sever, k.ú. Severné Mesto, p.č. 5032/11
Navrhovateľ, Martin CVIK INDUSTRY s.r.o., Južná trieda 82, 040 01 Košice, zastúpený Ing. Marta Polačeková – Odpadservis, predložil Okresnému úradu Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 22 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predmetný zámer posudzovanej činnosti.

Zámer je pre verejnosť k dispozícii k nahliadnutiu v budove Magistrátu mesta Košice v kancelárii C-313 (referát životného prostredia a energetiky) na 3. poschodí každý pracovný deň v čase od 8.00 do 15.00 hod. najmenej po dobu 21 dní od zverejnenia informácie o jeho doručení, t.j. najmenej do 12.06.2018.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k zámeru na adresu: Okresný úrad Košice, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice, najneskôr do 21 dní od doby, kedy bola o zámere informovaná. Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď je doručené v stanovenej lehote prostredníctvom dotknutej obce.

Informovanie verejnosti je prezentované uverejnením oznámenia na úradnej tabuli mesta Košice a zverejnením oznamu na webovom sídle mesta Košice www.kosice.sk ako aj na webovom sídle MŽP SR www.enviroportal.sk v časti EIA/SEA – Informačný systém.

Ing. Mária Kottferová
vedúci referátu životného prostredia
a energetiky