Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín a kríkov na parcelách č.: 504/2,3,4, 116,117,119,120,121,122,129,131,132,133,146,153,157,159,160,161,162,164, k. ú. Južné Mesto

Žiadateľ: ENTO spol. s.r.o. Košice, Jesenského č.6, Košice v zastúpení investora VŠA s.r.o., , Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava


Dátum podania žiadosti: 30.04.2019 správny poplatok bol uhradený dňa 07.05.2019


Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 257 ks drevín a krovitých porastov o plošnej výmere 2500 m rastúcich na parcelách č.:
504/2,3,4, 116,117,119,120,121,122,129,131,132,133,146,153,157,159,160,161,162,164, k. ú. Južné Mesto. Druhy drevín a kríkovej zelene sú bližšie určené v doloženom dokumente: „ Obchodné centrum Košice – Moldavská “ vrátane Výpočtu spoločenskej hodnoty stromov v zmysle vyhlášky č.: 24/2003, 158/2014 MŽP SR. V dokumente uvedené obvody drevín sú od 41 cm do 320 cm. Vlastníkom parciel je žiadateľ okrem parcely č.: 504/4 k. ú. Južné Mesto vlastník SCONTO Development s.r.o., Nová 10/8144, 917 01 Trnava. Dôvodom výrubu uvedenom v žiadosti je pripravovaná stavba: „Obchodné centrum Košice- Moldavská“ 1. a 2. etapa.


Sp. zn. konania: MK/A/2019/13339


Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z.: do 5 pracovných dní o do dňa zverejnenia tohto oznámenia


E-mailová adresa na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu o účasť v konaní:
lubomira.marcinova@kosice.sk