Žiadosť o vydanie rozhodnutia – výrub drevín a krov: na parc. č. 300/5-12, 1626/7-12, Prešovská cesta kat. územie Furča

Žiadateľ: AUTO-VALAS GROUP, s. r. o. Pri Prachárni 7, 040 11 Košice  

Dátum podania žiadosti: 01.03.2019


Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín a krov rastúcich na parc. č. 300/5-12, 1626/7-12, ul. Prešovská cesta, v kat. území Furča.  Podrobný popis drevín a krov sa nachádza v prílohe.

Dôvodom výrubu je príprava územia pre investičný zámer výstavby autopredajne.  

 

Sp. zn. konania: MK/A/2019/10188

 

Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.: do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia

 

E-mailová adresa na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu o účasť v konaní:

ingrid.eliasova@kosice.sk

Prílohy

1. PDF 5,24 MB Výpočet spoločenskej hodnoty drevín Výpočet spoločenskej hodnoty drevín