Žiadosť o vydanie rozhodnutia – výrub drevín a krov : na parc. č. 4775/12 Popradská ul. , kat. územie Terasa

Žiadateľ: ENTO spol. s. r. o. Jesenského 6, 040 01 Košice v zastúpení PRIMUM s. r. o. Záhradnícka 34, 821 08 Bratislava

Dátum podania žiadosti: 21.02.2019


Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín  a krov  v rozsahu : 40 ks  čerešňa višňová (Prunus mill.) o obvode kmeňov od 44 cm do 205 cm, 1 ks breza previsnutá (Betula pendula) o obvode kmeňa 64 cm a krovitého porastu druhu ruža šípová (Rosa canina) o plošnej výmere 15 m ² rastúcich na parcele č. 4775/12, ul. Popradská, kat. územie Terasa. Dôvodom výrubu je pripravovaná stavba „ Obchodné stredisko Košice – Popradská.“

 

Sp. zn. konania: MK/A/2019/09701

 

Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.: do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia

 

E-mailová adresa na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu o účasť v konaní:

lubomira.marcinova@kosice.sk