Žiadosť o vydanie rozhodnutia – výrub drevín : na parc. č. 787/1, Gelnická ul. č.141, kat. územie Pereš

Žiadateľ: Dušan Ivanišin, Gelnická 141, 040 11 Košice

Dátum podania žiadosti: 27.08.2019


Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub  2 ks drevín druhu smrek obyčajný o obvode kmeňov 117 cm, 153 cm rastúcich na parc.č. 787/1, Gelnická č. 141, kat. územie Pereš. Dreviny rastú v blízkosti oplotenia, inžinierskych sietí. Majú riedku, vyvetvenú korunu, polámané a suché konáre.  

 

Sp. zn. konania: MK/A/2019/19083

 

Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.: do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia

 

E-mailová adresa na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu o účasť v konaní:

ingrid.eliasova@kosice.sk