Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín na parcele č.: 514/13 k. ú. Barca

Žiadateľ: Liečebno – výchovné sanatórium, Tešedíkova č.3, 040 17 Barca


Dátum podania žiadosti: 22.08.2019


Stručný opis predmetu konania: vo veci vydania súhlasu na výrub 3 ks drevín druhu smrek rastúcich na parcele č.: 514/13 k. ú. Barca. Obvody uvedených drevín sú 102 cm, 81 cm a 70 cm. Vlastníkom parcely je podľa predložených podkladov SR a správcom je žiadateľ. Dôvodom výrubu uvedenom v žiadosti je rast drevín v átriu budovy v tesnej blízkosti budovy. Vzhľadom na ich výšku môže dôjsť v extrémne nepriaznivých podmienkach k poškodeniu budovy. Konáre stromov siahajú až ku oknám, čím zhoršujú prenikania svetla a predstavujú nebezpečenstvo pre žiakov, ktorý ich lámu. Jedná sa o deti s poruchami správania a žiadateľ chce predísť život ohrozujúcim úrazom spôsobených uvedenými drevinami.


Sp. zn. konania: MK/A/2019/19034


Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z.: do 5 pracovných dní o do dňa zverejnenia tohto oznámenia


E-mailová adresa na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu o účasť v konaní:
lubomira.marcinova@kosice.sk