Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : parc. č. 510/492, Lomonosovova 20-22 v MČ Košice –

Žiadateľ: Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova č. 79, 040 01 Košice

 


Dátum podania žiadosti: 19.12.2017
Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 5 ks drevín druhu smrek obyčajný o obvode kmeňov 70, 85, 73, 95, 116 cm  rastúcich na parc. č. 510/492, ul. Lomonosovova 20-22,  kat. územie Južné Mesto. Dôvodom výrubu je skutočnosť, že dreviny sú nevhodne vysadené v blízkosti bytového domu a zatieňujú obytné priestory. V prípade silného vetra hrozí nebezpečenstvo vyvrátenia stromov a ohrozenia majetku alebo zdravia obyvateľov.    

 

 

Sp. zn. konania: A/2017/23811

 


Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.: do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia

 

 

E-mailová adresa na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu o účasť v konaní:

 

ingrid.eliasova@kosice.sk