Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : parc. č. 7039/4, 7039/7, Jazdecká č. 8, v MČ Košic

Žiadateľ: Marcel Hrehor, Klimkovičova 15, 040 23 Košice
Dátum podania žiadosti: 06.07.2018

Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 8 ks drevín druhu : 3 ks smrek obyčajný o obvode kmeňov 125 cm, 111 cm, 81 cm a 5 ks duglaska tisolistá o obvode kmeňov 124 cm, 128 cm, 121 cm, 139 cm, 153 cm rastúcich na parcelách č. 7039/7 a 7039/4 Jazdecká ul. kat. územie Severné Mesto. Žiadateľ vo svojej žiadosti uvádza, že nakoľko sa stal novým vlastníkom uvedeného pozemku rád by celý pozemok upravil a zrevitalizoval. Bývalá majiteľka cca posledné tri roky sa o dreviny nestarala,  neudržiavala pozemok a toho času zdravotný stav u niektorých drevín je zlý. Dreviny sú napadnuté voškami, presýchajú im koruny. Dreviny sa nachádzajú v blízkosti oplotenia a rodinného domu. Koreňový systém zasahuje do základov ako oplotenia tak aj domu. Zároveň sú dreviny naklonené smerom na priľahlý chodník a zasahujú do verejného osvetlenia. Aby sa predišlo škodám na majetku ( zlé poveternostné podmienky – vyvrátenie) chce žiadateľ pristúpiť v mimo vegetačnom období k výrubu drevín. Na nebezpečenstvo drevín bol upozornený aj vlastníkmi susedných nehnuteľností.

Sp. zn. konania: MK/A/2018/16291

Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.: do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia

E-mailová adresa na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu o účasť v konaní:
ingrid.eliasova@kosice.sk