Žiadosť o vydanie rozhodnutia – výrub dreviny : na parc. č. 928/1, Banícka č. 1, kat. územie Severné Mesto

Žiadateľ: Ing. Viera Babjaková, Trieda SNP 48, 040 11 Košice

Dátum podania žiadosti: 01.03.2019


Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny druhu jedľa sp. o obvode kmeňa 112 cm, rastúcej na parc. č. 928/1, Banícka ul. č. 1, kat. územie Severné Mesto. Dôvodom výrubu je skutočnosť, že drevina sa nakláňa smerom na chodník a cestu. Pod tlakom praskol betónový múrik, za ktorým je koreňová sústava dreviny.  Pri spadnutí dreviny môže dôjsť k škodám na majetku ako aj zdraví.

 

Sp. zn. konania: MK/A/2019/10186

 

Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.: do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia

 

E-mailová adresa na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu o účasť v konaní:

ingrid.eliasova@kosice.sk