Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub dreviny na parcelách.: 1899, 1900 k. ú. Severné Mesto

Žiadateľ: fyz. osoby


Dátum podania žiadosti: 04.02.2021

Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 2 ks ihličnatých drevín druhu smrek s obvodom kmeňa 120 cm a 140 cm rastúcich na parcelách č.: 1899, 1900 k. ú. Severné Mesto. Vlastníkom sú žiadatelia. Dôvodom výrubu uvedenom v žiadosti je výstavba rodinného domu novostavba.


Sp. zn. konania: MK/A/2021/09791


Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z.: do 5 pracovných dní o do dňa zverejnenia tohto oznámenia


E-mailová adresa na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu o účasť v konaní:
lubomira.marcinova@kosice.sk