Prejsť na obsah

Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub dreviny na pozemku reg. C parcela č.: 2881 k. ú. Terasa

Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu: 1 ks dreviny rastúcej na pozemku reg. C parcela č.: 2881 k. ú. Terasa