Žiadosť o zmenu rozhodnutia - výrub drevín a kríkov na parcele č.: 4775/12 k. ú. Terasa

Žiadateľ: PRIMUM s.r.o., Záhradnícka č.34, 821 08 Bratislava v zastúpení ENTO spol. s.r.o., Košice , Jesenského č.6, Košice


Dátum podania žiadosti: 30.04.2020


Stručný opis predmetu konania: žiadosť o zmenu rozhodnutia č.: MK/A /2019/09701 vydaného tunajším správnym orgánom dňa 27.11.2019 súhlasu na výrub 41 ks drevín a kríkov o plošnej výmere 15 m. Dôvodom výrubu je umiestnenie stavby „Obchodné stredisko Košice – Popradská“. Dôvodom požadovanej zmeny je skutočnosť, že došlo k prepracovaniu pôvodného projektu umiestnenia stavby ako aj zmene pôvodne uloženej náhradnej výsadby. Parcela je podľa predložených podkladov vo vlastníctve žiadateľa.


Sp. zn. konania: MK/A/2020/12812


Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z.: do 5 pracovných dní o do dňa zverejnenia tohto oznámenia
E-mailová adresa na ktorú je možné