Prejsť na obsah

Zľavu na daň z nehnuteľností, komunálny odpad či psa môžu Košičania získať do konca januára

Ak ste vlani nadobudli nehnuteľnosť v meste Košice – napr. kúpou, darom, rozhodnutím súdu, dedičstvom, dražbou alebo skolaudovali predtým rozostavanú nehnuteľnosť, dostali stavebné povolenie, je potrebné, aby ste najneskôr do stredy 31. januára 2024 podali mestu Košice priznanie k dani z nehnuteľností. 

„Rovnakú povinnosť ukladá zákon aj v prípade, ak v súvislosti s nehnuteľnosťou, ktorú vlastnia, došlo vlani k takej zmene, ktorá má vplyv na vyrubenie dane. Je to v prípade, ak dostali stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie alebo sa zmenil druh ich pozemku či účel využívania stavby,“ vysvetľuje vedúca referátu daní a poplatkov ekonomického oddelenia Magistrátu mesta Košice Tatiana Moleková. Priznanie na zánik daňovej povinnosti musia podať aj tí, ktorí v minulom roku svoju nehnuteľnosť predali, darovali a pod.

Uplatniť si zníženie na dani z nehnuteľností je potrebné v termíne do 31. 1. 2024 podaním priznania k dani z nehnuteľností spolu s prílohou na zníženie a dokladom oprávňujúcim zníženie poskytnúť (napr. ŤZP, rekonštrukcia, podkopanie a pod. – možnosti zníženia sú uvedené v § 9 VZN č. 132 o miestnych daniach).

Daňovníci, ktorí dovŕšili v predchádzajúcom zdaňovacom období vek 70 rokov, majú vo vlastníctve nehnuteľnosť – rodinný dom alebo byt, v ktorom majú trvalé bývanie, priznanie k dani z nehnuteľností na zníženie dane nepodávajú. Správca dane poskytne zníženie automaticky.

Daňovník je povinný mestu Košice ako príslušnému správcovi dane podať do 31. januára 2024 nielen priznania k dani z nehnuteľností, ale aj k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje, ak došlo k zmenám (povinnosť podať priznanie je do 30 dní od kedy zmena nastala).

Občania nad 62 rokov získajú zľavu z poplatku za odpad automaticky

Do 31. 1. 2024 podávajú poplatníci aj žiadosť o zníženie k poplatku za komunálne odpady spolu s potvrdením oprávňujúcim poskytnúť zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 6 VZN č. 131 o miestnom poplatku za komunálne odpady. Žiadosť o zníženie nepodávajú občania po dovŕšení veku 62 rokov, ktorým sa poplatok zníži automaticky o 25 %, osobám po dovŕšení veku 65 rokov o 50% na ďalšie zdaňovacie obdobie.

Mesto Košice poskytuje zníženie dane za psa o 50 % ak ide o psa chovaného ťažko zdravotne postihnutým občanom (ŤZP), ktorý je držiteľom preukazu občana s ŤZP alebo držiteľom preukazu občana s ŤZP so sprievodcom, chovaného občanom starším ako 70 rokov, sterilizovaného, opusteného alebo prevzatého z útulku, so skúškami z výkonu minimálne 1. stupňa podľa národných alebo medzinárodných skúškových poriadkov. Zníženie si je potrebné uplatniť podaním priznania k dani za psa spolu so žiadosťou o zníženie v termíne do 31. 1. 2024.

Priznanie k dani z nehnuteľnosti musíte podať na novom tlačive 

Priznanie k dani z nehnuteľností môžete podať poštou, resp. doručiť osobne do kancelárie prvého kontaktu alebo podateľne Magistrátu mesta Košice na Triede SNP 48/A. K priznaniu z k dani z nehnuteľností je potrebné stiahnuť si tlačivo na tejto stránke https://www.kosice.sk/obcan/miestne-dane alebo využiť portál elektronických služieb mesta Košice https://www.esluzbykosice.sk/ alebo priamo cez www.slovensko.sk, ak má osoba elektronický podpis.

Priznanie k dani z nehnuteľností na zdaňovacie obdobie 2024 je potrebné podať na novom tlačive platnom od 1. septembra 2023, ktoré nájdete tu: https://www.kosice.sk/obcan/miestne-dane-formulare-a-tlaciva