Prejsť na obsah

Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Košické Oľšany - oznámenie o doručení strategického dokumentu

Obstarávateľ strategického dokumentu, Obec Košické Oľšany, zastúpená starostom, 044 42 Košické Oľšany 118, predložil Okresnému úradu Košice - okolie, odboru starostlivosti o životné prostredie, podľa § 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Košické Oľšany“.