Prejsť na obsah

Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení pre rok 2022

Mesto Košice v zmysle § 9aa ods. 5 a 6 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje na pripomienkovanie zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku dieťa, žiaka alebo poslucháča na rok 2022 pre zriaďovateľov neštátnych škôl a školských zariadení.  Návrh zmlúv sa zverejňuje najmenej 15 dní pred ich uzatvorením, a každá fyzická alebo právnická osoba, ktorej sa obsah návrhu zmluvy týka, môže uplatniť pripomienky k návrhu zmluvy v lehote desiatich dní od zverejnenia.

Zverejnené na pripomienkovanie: 17. 01. 2022

Vaše pripomienky k návrhom zmlúv môžete poslať do 27. 01. 2022 na email: branislav.macko@kosice.sk