ZŠ Abovská 36, Košice

Voľné miesto - informácia

V zmysle § 11a ods. (1) zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca.

Názov: Základná škola Abovská 36, 040 17 Košice

Možný dátum nástupu : 03.09.2018

Pracovná pozícia:
Kategória: Vychovávateľ

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie - odbor vychovávateľstvo

Iné podmienky:
- bezúhonnosť,
- zdravotná spôsobilosť,
- ovládanie štátneho jazyka,
- prax vítaná.

Úväzok: Čiastočný - 60%

Zoznam požadovaných dokladov (zasielať e-mailom):
1. žiadosť,
2. profesijný životopis,
3. súhlas so spracovaním osobných údajov,
4. kópia dokladov o dosiahnutom vzdelaní.
Doklady je možné poslať e-mailom najneskôr do 24. augusta 2018. O termíne výberového konania budeme informovať iba vybratých uchádzačov.

Kontakt: Mgr. Miroslav Gajdoš, riaditeľ školy,
tel.: 055/6855198
e- mail: zsabovska@centrum.sk