ZŠ Bernolákova 16, Košice

Informácia o voľnom pracovnom mieste

V zmysle § 11a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov:

Názov a adresa zamestnávateľa:    Základná škola, Bernolákova 16, 040 11 Košice

Pôsobisko: elokované pracovisko ZŠ Dolina 43, Poľov

Kategória pedagogických zamestnancov:  učiteľ/ka

Podkategória:  učiteľ/ka pre primárne vzdelávanie (I. stupeň ZŠ)

Kvalifikačné predpoklady:  Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo pre 1.- 4. ročník ZŠ.

Podľa Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Zoznam požadovaných dokladov:   

  • Žiadosť o prijatie do zamestnania
  • Profesijný životopis
  • Motivačný list
  • Súhlas so spracovaním osobných údajov

Zaslať elektronicky do  31.7.2019 na adresu: zsberke@centrum.sk

Na základe predložených žiadostí budú pozvaní vybraní uchádzači na osobný pohovor.

Po vyzvaní predložiť ďalšie doklady na osobnom pohovore:

  • Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní.
  • Potvrdenie o zdravotnej a duševnej spôsobilosti.

 

 

Iné doplňujúce údaje:

Pracovný pomer na dobu určitú do 31.8.2020 s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú.

Nástup do zamestnania: od 23.8.2019

Úväzok: 100 %

Platové zaradenie a plat: v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Bližšie informácie o škole: www.zsberke.sk

Iné požiadavky:

  • Profesionalita, zodpovednosť, tvorivosť.
  • Individuálny, rešpektujúci a láskavý prístup k deťom.
  • Schopnosť pracovať v tíme.
  • Skúsenosti s využívaním inovatívnych foriem a metód práce.

 

PaedDr. Mária Blanárová

riaditeľka školy

Základná škola

Bernolákova 16

040 11  Košice