ZŠ Bernolákova 16, Košice

Informácia o voľnom pracovnom mieste

V zmysle § 11a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov:

Názov a adresa zamestnávateľa:    Základná škola, Bernolákova 16, 040 11 Košice

Kategória pedagogických zamestnancov:  vychovávateľ/ka v školskom klube detí

Kvalifikačné predpoklady:  úplné stredné odborné vzdelanie pedagogického smeru

Podľa Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Zoznam požadovaných dokladov:   

 • Žiadosť o prijatie do zamestnania
 • Profesijný životopis
 • Motivačný list
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov

Zaslať elektronicky do  31.7.2019 na adresu: zsberke@centrum.sk

Na základe predložených žiadostí budú pozvaní vybraní uchádzači na osobný pohovor.

Po vyzvaní predložiť ďalšie doklady na osobnom pohovore:

 • Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní.
 • Potvrdenie o zdravotnej a duševnej spôsobilosti.

Iné doplňujúce údaje:

Pracovný pomer na dobu určitú do 31.8.2020 s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú.

Nástup do zamestnania: od 23.8.2019

 

 

Úväzok: 68 %

Platové zaradenie a plat: v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Bližšie informácie o škole: www.zsberke.sk

Iné požiadavky:

 • profesionalita, zodpovednosť, tvorivosť,
 • individuálny, rešpektujúci a láskavý prístup k deťom,
 • schopnosť pracovať v tíme,
 • morálna bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • ovládanie práce na PC word, excel, internet, interaktívna tabuľa,
 • výborné komunikačné a sociálne spôsobilosti,
 • záujem o uplatňovanie inovačných foriem a metód práce s deťmi.

 

PaedDr. Mária Blanárová

riaditeľka školy

Základná škola

Bernolákova 16

040 11  Košice