ZŠ Fábryho 44, košice

Pracovná ponuka

V zmysle § 11 a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

Pozícia: vychovávateľka v ŠKD

Uchádzači o pracovné pozície môžu dostať bližšie informácie na: 055/7998444 – riaditeľka školy, fabryho@zsfabke.sk

 

Informácia o voľnom pracovnom mieste 

V zmysle § 11 a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov: 

Voľné pracovné miesto na dobu určitú do 31.08.2020


Pozícia : vychovávateľka ŠKD

Názov a adresa zamestnávateľa : Základná škola Fábryho 44, Košice

Kontakt: 0911 251 006, 055/7998444 

Kvalifikačné predpoklady : 

- úplné stredné vzdelanie, vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa, vysokoškolské vzdelanie  2. stupňa
- morálna bezúhonnosť
- zdravotná spôsobilosť
- ovládanie práce na PC word, excel, internet, interaktívna tabuľa
- výborné komunikačné a sociálne spôsobilosti      
- záujem o uplatňovanie inovačných foriem a metód práce s deťmi

Platové zaradenie a plat: v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Požadovaná prax : Bez požadovanej praxe, aj začínajúci učiteľ
Zoznam požadovaných dokladov : 
1. Žiadosť 
2. Profesijný životopis 
3. Súhlas so spracovaním osobných údajov 
4. Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní 
Všetky potrebné doklady zašlite poštou, e- mailom, alebo na riaditeľstvo školy. 


PaedDr. Eva Brnová 
riaditeľ školy