ZŠ Krosnianska 2, KošiceV zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 11a ods. 1, zverejňujeme informáciu o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov:

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola, Krosnianska 2, 040 22 Košice
Kontakty: 055/6712 526 riaditel@zskrosnianke.edu.sk

Kategória pedagogických zamestnancov: učiteľ
Podkategória pedagogických zamestnancov: učiteľ pre primárne vzdelávanie /dve pracovné
miesta/


Kvalifikačné predpoklady:
Podľa Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov

Platové podmienky:
690 € (9. platová trieda) - 1171 € (12. platová trieda)

Zoznam požadovaných dokladov:
- Žiadosť o prijatie do zamestnania
- Profesijný životopis
- Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
- Súhlas so spracovaním osobných údajov

Nástup do zamestnania 27. 8. 2018.

Ďalšie informácie:
- Žiadosti zasielať do 25. 6. 2018.
- Na základe predložených žiadostí vedenie školy pozve vybraných uchádzačov na osobný
pohovor.


Košice 14. 6. 2018

Mgr. Júlia Špilárová
riaditeľka školy