ZŠ Ľ. Fullu, Maurerova 21, Košice

Informácia o voľnom pracovnom mieste


V zmysle § 11a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov:

Názov a adresa zamestnávateľa:
Základná škola Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice


Kontakt:
0903651419
martinakova@zsfullu.sk

Kategória pedagogických zamestnancov:
vychovávateľ/ka

Podkategória:
vychovávateľ/ka v školskom klube detí

Kvalifikačné predpoklady:
Úplné stredné odborné vzdelanie pedagogického smeru
Podľa Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov

Zoznam požadovaných:
Žiadosť o prijatie do zamestnania
Profesijný životopis
Motivačný list
Zaslať elektronicky na adresu: martinakova@zsfullu.sk

Po vyzvaní predložiť ďalšie doklady na osobnom pohovore:
Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
Potvrdenie o zdravotnej a duševnej spôsobilosti
Súhlas so spracovaním osobných údajov

Iné doplňujúce údaje:
Pracovný pomer na dobu určitú do 30.6.2018 na zastupovanie počas PN (s perspektívou predĺženia pracovného pomeru)
Nástup do zamestnania: ihneďBližšie informácie o škole:
www.zsfullu.sk
www.facebook.com/zsmaurerka


Iné požiadavky:
Profesionalita, zodpovednosť, tvorivosť
Individuálny, rešpektujúci a láskavý prístup k deťom
Schopnosť pracovať v tíme
Skúsenosti s využívaním inovatívnych foriem a metód práce


PaedDr. Katarína Martiňáková,
riaditeľka školy
Základná škola Ľudovíta Fullu
Maurerova 21
040 22 Košice
0903651419
martinakova@zsfullu.sk
martinakova.katarina@gmail.com