ZŠ Ľ. Podjavorinskej 1, košice

Informácia o voľnom pracovnom mieste
V zmysle § 11a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov:

Názov a adresa zamestnávateľa:
Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1, 040 11 Košice

Kontakt:
055 64 34 003
zs@zspodjavorke.edu.sk

 

Kategória pedagogických zamestnancov: učiteľ/ka

Podkategória: učiteľ/ka pre nižšie sekundárne vzdelávanie (II. stupeň ZŠ)

Kvalifikačné predpoklady:
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo pre 5.- 9. ročník ZŠ, aprobácia slovenský jazyk a literatúra.

Podľa Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov.


Zoznam požadovaných dokladov:

Žiadosť o prijatie do zamestnania 
Profesijný životopis 

Motivačný list
Zaslať do 31.07.2019 elektronicky na adresu: zs@zspodjavorke.edu.sk

Po vyzvaní predložiť ďalšie doklady na osobnom pohovore:

Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní. 
Potvrdenie o zdravotnej a duševnej spôsobilosti. 
Súhlas so spracovaním osobných údajov.

Iné doplňujúce údaje:
Pracovný pomer na dobu určitú s možnou perspektívou predĺženia pracovnej zmluvy.

Nástup do zamestnania: 26.8.2019.
Úväzok: 100 % (23 vyučovacích hodín)

 

Platové podmienky: podľa zákona 553/2003 Z. z. platného od 01.01.201 

 

Iné požiadavky:

Profesionalita, zodpovednosť, tvorivosť.

Individuálny, rešpektujúci a láskavý prístup k deťom.

Znalosť práce s počítačom na úrovni pokročilý.

Schopnosť pracovať v tíme.

Skúsenosti s využívaním inovatívnych foriem a metód práce.

 

Mgr. Iveta Rošková

riaditeľka školy

Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1, 040 11 Košice

Podjavorinska 1

040 11  Košice

055 64 34 003

zs@zspodjavorke.edu.sk