ZŠ Ľ. Podjavorinskej 1, Košice

Informácia o voľnom pracovnom mieste
V zmysle § 11a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov:


Názov a adresa zamestnávateľa:
Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1, 040 11 Košice


Kontakt:
055/6434003
zs@zspodjavorke.edu.sk


Kategória pedagogických zamestnancov:
učiteľ/ka

Podkategória:
učiteľ/ka pre primárne vzdelávanie (I. stupeň ZŠ)

Kvalifikačné predpoklady:
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo
pre 1. – 4. ročník ZŠ.
Podľa Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Zoznam požadovaných dokladov:
Žiadosť o prijatie do zamestnania
Profesijný životopis
Motivačný list
Zaslať elektronicky na adresu: zs@zspodjavorke.edu.sk

Po vyzvaní predložiť ďalšie doklady na osobnom pohovore:
Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní.
Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.
Potvrdenie o zdravotnej a duševnej spôsobilosti.
Súhlas so spracovaním osobných údajov.

Iné doplňujúce údaje:
Pracovný pomer do 31.8.2020 s možnosťou predĺženia.
Nástup do zamestnania: od septembra 2019
Úväzok: 100%

Bližšie informácie o škole:
https://zspodjavorke.edupage.org/
Iné požiadavky:
Profesionalita, zodpovednosť, tvorivosť.
Individuálny, rešpektujúci a láskavý prístup k deťom.
Znalosť práce s počítačom na úrovni pokročilý.
Schopnosť pracovať v tíme.
Skúsenosti s využívaním inovatívnych foriem a metód práce.

Mgr. Viera Rošková
riaditeľka školy
Základná škola
Ľ. Podjavorinskej 1
040 11 Košice
055/6434003
zs@zspodjavorke.edu.sk/