ZŠ M. Lechkého, Ulica Jána Pavla II.1, Košice

Informácia o voľnom pracovnom mieste

            

               V zmysle § 11a  ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických  zamestnancov:

 

Názov a adresa zamestnávateľa:

Základná škola Mateja Lechkého                                     

Ulica Jána Pavla II. 1                                                             

040 23  Košice

 
 
 
 

Kontakt:

055/644 40 58                                                                         zslechkeho@gmail.com

 
 
 

Kategória pedagogických zamestnancov:

Učiteľ

 
 

Podkategória:

Učiteľ pre sekundárne vzdelávanie                                   

so spôsobilosťou vyučovať  Slovenský jazyk a literatúru a Dejepis 

 
 
 
 
 

Kvalifikačné predpoklady:

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa   v požadovanom študijnom odbore podľa Vyhlášky  MŠ SR č. 437/2009 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov

 
 
 
 

Zoznam požadovaných dokladov:

Žiadosť o prijatie do zamestnania                             

Profesijný  životopis  

Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní                

Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace       

Potvrdenie o zdravotnej  a duševnej spôsobilosti                                  

Súhlas so spracovaním osobných údajov

 
 
 
 
 
 
 

Iné doplňujúce údaje:

Pracovný pomer na dobu určitú do 31. 08. 2020

Nástup do zamestnania  28. 08. 2019

Pracovný úväzok 100%

 
 
 

 

 

 

Košice, 20. 05. 2019                                                                        RNDr. Igor Šafran

                                                                                                              riaditeľ školy