ZŠ Nám. L. Novomeského 2, Košice

V zmysle § 11a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste.

Názov a adresa zamestnávateľa:
Základná škola, Nám. L. Novomeského 2, 040 01 Košice
Kontakt
055 / 62 52 961,  lnovo@centrum.sk

Kategória pedagogických zamestnancov: učiteľ/ka
Podkategória: učiteľ/ka pre nižšie stredné vzdelávanie (II. stupeň ZŠ)
Kvalifikačné predpoklady: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Študijný odbor: Anglický jazyk – Nemecký jazyk (prípadne podobná kombinácia) v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Zoznam požadovaných dokladov:
Žiadosť o prijatie do zamestnania 
Profesijný životopis
Motivačný list
Zaslať elektronicky na adresu: lnovo
@centrum.sk

Po vyzvaní a po osobnom pohovore predložiť ďalšie doklady:
Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní.
Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.
Lekárske potvrdenie o zdravotnej a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti.
Súhlas so spracovaním osobných údajov.

Iné doplňujúce údaje:
Pracovný pomer na dobu určitú: do 31.8.2019.
Nástup do zamestnania: 27.8.2018.
Úväzok: podľa dohody (100%).

Iné požiadavky:
Profesionalita, komunikatívnosť, flexibilita, zodpovednosť a tvorivosť.
Individuálny, rešpektujúci a láskavý prístup k deťom.
Znalosť práce s počítačom na úrovni pokročilý.  Skúsenosti s využívaním inovatívnych foriem a metód práce. 
Schopnosť pracovať v tíme.


Zamestnávateľ si vyhradzuje právo pozvať na osobný pohovor len vybraných uchádzačov.

Mgr. Ľudmila Medvecová, riaditeľka školy
Základná škola, Nám. L. Novomeského 2, 040 01 Košice