ZŠ Park Angelinum 8, Košice

 

V zmysle § 11 a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu

 

o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

 

 

Voľné pracovné miesto na dobu určitú od 3.9.2019 do 31.8.2020

 

Pozícia: školský psychológ

Rozsah úväzku:  100 %

 

Názov a adresa zamestnávateľa:            Základná škola , Park Angelinum 8, 040 01

                                                          Košice

                                                          Kontakt:  055/6335430, email:zspa@zspa.sk

 

Vzdelanie:

Podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.

 

Platové náležitosti:

Podľa zákona 552/2003 Z.z a 553/2003 Z.z. výška mzdy závisí od stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a od dĺžky pedagogickej praxe.

 

Zoznam požadovaných dokladov: 1. Žiadosť

  1. Profesijný životopis
  2. Súhlas so spracovaním osobných údajov

                                                                                                                     

 

Všetky potrebné doklady zašlite poštou, alebo osobne do 20.6.2019 na riaditeľstvo školy. Škola bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

 

 

 

 

 

Mgr. Renáta Brédová

riaditeľka školy

 

V    Košiciach 14.05.2019