ZŠ Polianska 1, Košice

Informácia o voľných pracovných miestachV zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 11a ods. 1, zverejňujeme informáciu o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov:

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola, Polianska 1, 040 01 Košice
Kontakty: 055/633 41 79 zspolianska@gmail.com

Kategória pedagogických zamestnancov: učiteľ
Podkategória pedagogických zamestnancov: učiteľ pre primárne vzdelávanie


Kvalifikačné predpoklady:
Podľa Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov

Platové podmienky:
690 € (9. platová trieda) - 1171 € (12. platová trieda)

Zoznam požadovaných dokladov:
ü Žiadosť o prijatie do zamestnania
ü Profesijný životopis
ü Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
ü Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
ü Lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti
ü Súhlas so spracovaním osobných údajov

Nástup do zamestnania 27. 8. 2018.

Ďalšie informácie:
ü Žiadosti zasielať do 22. 6. 2018.
ü Na základe predložených žiadostí vedenie školy pozve vybraných uchádzačov na osobný pohovor.


Košice 11. 6. 2018

RNDr. Ingrid Gamčíková
riaditeľka školy