ZŠ Polianska 1, Košice

Informácia o voľných pracovných miestach

V zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 11a ods. 1, zverejňujeme informáciu o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov:


Názov a adresa zamestnávateľa:       Základná škola, Polianska 1, 040 01 Košice

Kontakty:       055/633 41 79             zspolianska@gmail.com


Kategória pedagogických zamestnancov:                 učiteľ

Podkategória pedagogických zamestnancov:           učiteľ pre primárne vzdelávanie

                                                                                  aprobácia 1. – 4. – anglický jazyk

                                                                                                                                     
Kvalifikačné predpoklady:

Podľa Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov

 

Platové podmienky:

759 € (6. platová trieda) – 1038,50 € (9. platová trieda)

 

Zoznam požadovaných dokladov:

  • Žiadosť o prijatie do zamestnania
  • Profesijný životopis
  • Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
  • Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
  • Lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti
  • Súhlas so spracovaním osobných údajov


Nástup do zamestnania 1. 9. 2019.


Ďalšie informácie:

  • Žiadosti zasielať do 24. 5. 2019.
  • Pracovná zmluva na dobu určitú do 31. 8. 2020.
  • Úväzok 100 %.
  • Na základe predložených žiadostí vedenie školy pozve vybraných uchádzačov na osobný pohovor.

 


Košice 14. 5. 2019


PaedDr. Alena Mocná

riaditeľka školy