ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice

V zmysle §11a ods. 1 zákona NR  SR č. 390/2011 Z. z.,  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca:

 

Názov a adresa zamestnávateľa:

ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice

 

Kontakt:        055/6367007

                        zszelke@gmail.com

 

Kategória pedagogického zamestnanca:     učiteľ

Podkategória pedagogického zamestnanca: učiteľ/ka pre predprimárne vzdelávanie

                                                                         

 

Kvalifikačné predpoklady: minimálne ukončené odborné  vzdelanie v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy  

 

Platové podmienky:

V zmysle zákona č. 553/2009 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, v znení neskorších predpisov s ohľadom na dĺžku praxe podľa predložených dokladov (minimálne vo výške 556,50€)

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • štruktúrovaný profesijný životopis
 • súhlas so spracovaním osobných údajov
 • doklady o nadobudnutom vzdelaní (kópia)
 • od úspešného uchádzača budú ďalej požadované:
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, nie staršie ako 3 mesiace

Iné požiadavky:

 • bezúhonnosť
 • ovládanie štátneho jazyka
 • ovládanie anglického jazyka
 • hra na hudobný nástroj

 

Doplňujúce informácie:

 • pracovný pomer s predpokladaným nástupom 1.9.2019
 • žiadosť, životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov je možné podať poštou, osobne alebo elektronicky na e-mail:zszelke@gmail.comdo 25. 7. 2019.

 

Na základe predložených dokumentov budú na osobný pohovor pozvaní iba vybraní uchádzači.

 

Košice 8.7.2019                                                                Mgr. Viera Kuliková

                                                                                              Riaditeľka školy