Prejsť na obsah

ZŠ Trebišovská 10, Košice

V zmysle § 11 a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov.
 
Začiatok pracovného pomeru od 1. marca 2019
 
Učiteľ telesnej a športovej výchovy
 
Kategória
Učiteľ
 
Podkategória
učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy)
 
Názov a adresa zamestnávateľa
Základná škola
Trebišovská 10
040 11 Košice
 
Kontakt
zstrebke@gmail.com
tel.č.: 055/6424647
 
Kvalifikačné predpoklady
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
kvalifikácia na vyučovanie telesnej a športovej výchovy
 
Požadované doklady
- žiadosť,
- životopis,
- súhlas so spracovaním osobných údajov (Zákon č. 18/2018 Z. z.)
- kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní.
 
Informácia o plate:
V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 
Všetky doklady je potrebné poslať e-mailom do 31. januára 2019 do 10.00 hod.na riaditeľstvo školy.