Prejsť na obsah

ZŠ Trebišovská 10, Košice

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
Kontakt: zstrebke@gmail.com, tel.č.: 055/6424647

V zmysle § 11 a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov.

Začiatok pracovného pomeru od 1. septembra 2018

Špeciálny pedagóg
Kategória
Špeciálny pedagóg
Kvalifikačné predpoklady
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
1. v študijnom odbore špeciálna pedagogika
2. špeciálna pedagogika – nepedagogický smer
3. špeciálna pedagogika – poradenstvo v študijnom odbore logopédia a rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky alebo doplňujúce pedagogické štúdium
4. v študijnom odbore učiteľstvo pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť v študijnom odbore vychovávateľstvo pre mládež (osoby) vyžadujúcu osobitnú starostlivosť
5. v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 5. - 9. ročník základnej školy rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov na stredných školách rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky
6. v študijnom odbore učiteľstvo pre 1. - 4. ročník základnej školy rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky

Požadované doklady
- žiadosť,
- životopis,
- súhlas so spracovaním osobných údajov,
- kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní.

Všetky doklady je potrebné doručiť poštou, e-mailom, alebo osobne
do 22. júna 2018 na riaditeľstvo školy.


Košice 30. 05. 2018

Mgr. Peter Fábry – riaditeľ školy