ZUŠ Bernolákova 26, Košice


V zmysle § 11a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľných pracovných miestach pedagogických a odborných zamestnancov:

Názov a adresa zamestnávateľa:
Základná umelecká škola, Bernolákova 26, 040 11 Košice

Počet voľných pracovných miest: 1 (zastupovanie počas materskej dovolenky)

Kategória voľného pracovného miesta:
učiteľ
Podkategória pedagogického zamestnanca:
učiteľ základnej umeleckej školy v hre na klavíri ( korepetícia )

Kvalifikačné predpoklady:
minimálne vyššie odborné vzdelanie príslušného študijného odboru podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle jeho novely zákona č. 390/2011 Z.z. a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Požadované doklady:
- žiadosť, - životopis, - súhlas so spracovaním osobných údajov, - motivačný list, - kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní. Všetky potrebné doklady zašlite poštou do 29.12. 2017 na riaditeľstvo školy.

Nástup do zamestnania:
8. 1. 2018

Kontakt:
Žiadosti zasielajte poštou na adresu zamestnávateľa:
Základná umelecká škola
Bernolákova 26
040 11 Košice